ตลกจิงๆ

โฆษณา

Leave a comment »

เด็กก็ทำได้

Leave a comment »

ลีลาการเล่นฟุตบอล

Leave a comment »

รำลึกทหารผ่านศึก

วันทหารผ่านศึก

Leave a comment »

สงงานวิธีการสมัคร wordpress

เด็กชาย จักรพันธ์ จันทร์แก้ว ม.2/1 เลขที่ 1

 เด็กหญิง นิลาวัลย์ เพตกร ม.2/1 เลขที่ 15

 

Leave a comment »

missd coll

Leave a comment »

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.

Comments (1) »